EnvirolineCOV Snina

Vybrané referencie

Vybrané referenčné projektové práce a inžinierska činnosť Orientačná cena
stavby (€ bez DPH)
Rok
Projekt zmeny stavby pred dokončením na úrovni PD pre realizáciu stavby:
"ČOV Michalovce - plynojem"
388 000 2019
Projekt stavby:
"Borša - ČOV - modernizácia technologického zariadenia"
153 000 2019
Projekt pre zmenu stavby pred dokončením stavby:
"Vojčice - Kanalizácia, časť: Kanalizačná ČS na stoke A"
98 000 2019
Projekt zmeny staby pred dokončením na úrovni PD pre realizáciu stavby:
"Žalobín - Kanalizácia ČOV, časť ČOV"
611 000 2019
Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby:
"Lužany - výtlačné kanalizačné potrube do Giraltoviec"
18 000 2019
Projekt pre stavebné povolenie stavby:
"Jelšava - Vodozádržné opatrenia na Železničnej ulici a ulici Pri štadióne"
352 000 2019
Projekt pre územné rozhodnutie a projekt pre stavebné povolenie stavby:
"Kráľovský Chlmec - Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine - lokalita hromadných garáží na Ibrányiho ulici"
592 000 2019
Projekt preohlásenie na úrovni pre stavebné povolenie a realizáciu stavby:
"Kalná nad Hronom - Kanalizačná ČS - Modernizácia technologického zariadenia"
51 000 2018
Projekt pre územné rozhodnutie stavby:
"Kontajnérová ČOV pe zvodz žumpvoých vôd pre obce Sveržov a Tarnov"
592 000 2018
Projekt stavby:
"Háj - Intenzifikácia vodovodu"
896 000 2018
Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby:
"VDJ Fulianka - stavebná úprava NN prípojky"
5 200 2018
Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby:
"Revúca ČOV - rekonštrukcia administratívnej budovy"
287 000 2018
Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby:
"Pavlovce nad Uhom - ČOV homogenizačná nádrž"
199 000 2018
Štúdia stavby:
"Zabezpečenie pitnej vody pre obec Vyhne"
1 500 000 2018
Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby:
"Giraltovce, ul. Dukelská - Rekonštrukcia kanalizačnej PČS Park Mieru"
104 000 2018
Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby:
"Domaša - Dobrá - Rekreačné zariadenie Nataša"
831 500 2018
Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby:
"Vagrinec - rekonštrukcia vodojemu"
281 600 2018
Projekt preúzemné rozhodnutie a projekt stavby:
"Veľká Ida - Rozšírenie vodovodu a kanalizácie"
320 000 2018
Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby:
"Rozhanovce, účelové zariadenie UVL v Košiciach - prívod vody"
30 000 2018
Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby:
"Rekonštrukcia CŠ Drienovec - skupinový vodovod Košice - Prívodné rady, časť: Čerpacia stanica Drienovec"
470 000 2018
Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby:
"Kravany - rozšírenie akumulácie vodojemu"
178 600 2018
Štúdia stavby:
"Slavošovce - intenzifikácia vodovodu"
516 000 2018
Projekt stavby:
"EUROVIA SK - Barca - Vodovodná prípojka"
194 000 2018
Projekt pre stavebné povolenie stavby:
"Veľaty - Kanalizácia a ČOV"
4 860 000 2018
Projekt na odstránenie stavby:
"Hencovce - UV - odstránenie brehového odberného objektu a ČS"
89 500 2018
Štúdia a stavebný zámer stavby, projekt pre územné rozhodnutie:
"Kežmarok - PPO v povodí potoka Ľubica"
6 350 000 2015
Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby:
"Rožkovany - čerpacia stanica - odstránenie stavby"
18 300 2018
Projekt pre stavebné povolenie stavby:
"Košice - zóna Domino - Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie"
99 000 2018
Projekt pre stavebné povolenie stavby:
"SKV Žilina - UV Nová Bystrica - rekonštrukcia otvorených pieskových rýchlofiltrov"
1 500 000 2018
Projekt pre územné rozhodnutie stavby:
"Prešov, ul. Pod Wilec Hôrkou - kanalizácia"
426 000 2018
Projekt pre územné rozhodnutie stavby:
"Hodkovce - kanalizácia a ČOV"
952 000 2018
Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby:
"Rozšírenie stokovej siete západnej časti mesta Strážske, SO 03 - Stoka A (3.etapa) a stoka B, časť: Strážske, ul. Agátová, Mierová, Zámočnícka - prepojenie kanalizácie"
173 000 2018
Projekt pre realizáciu stavby:
"Nižný Hrušov - kanalizácia a čov - SO 12 El. NN prípojka k ČS I.č.2"
830 2018
Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby:
"Duplín - Tisinec - výtlačné kanalizačné potrubie"
245 000 2018
Projekt pre realizáciu stavby:
"Ohradzany - úprava potoka Ondavka"
3 600 000 2018
Projekt pre realizáciu stavby:
"Kvakovce - Kanalizácia a ČOV, časť: PČS1, PČS2"
134 000 2018
Projekt pre zmenu stavby pred dokončením:
"Kvakovce - Kanalizácia a ČOV"
545 000 2018
Projekt pre realizáciu stavby:
"Časť 5: Stavebná úprava cesty III/3071 Vydrník-Hrabušice"
572 000 2018
Projekt pre realizáciu stavby:
"Časť 4: Sanácia zosuvu na ceste III/3270 Hrišovce"
450 000 2018
Projekt pre územné rozhodnutie, projekt pre stavebné povolenie stavby:
"MOTOR CAR Košice - Prístavba skladu a autoumývarne"
364 000 2018
Projekt pre stavebné povolenie, projekt pre realizáciu stavby:
"Geča - rozšírenie vodovodu a kanalizácie"
80 000 2018
Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby stavby:
"Košice - sídlisko KVP - Vodojem - Rekonštrukcia"
207 000 2018
Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby:
"Družstevná pri Hornáde - KČS č. 2 - elektrická NN prípojka"
2 000 2018
Projekt pre územné rozhodnutie a projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby:
"Vojčice - Kanalizácia, Prečerpávanie splaškových vôd"
650 500 2017 - 2018
Projekt pre územné rozhodnutie,projekt pre stavebné povolenie a realizácia stavby:
"Košice, ul. Trnkova - prepojenie kanalizácie"
70 500 2017 - 2018
Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby:
"Svidník ATS - rekonštrukcia technologickej časti"
65 500 2017
Projekt pre realizáciu stavby:
"Stavebné úpravy pre osadenie jemných hrablíc, pásového dopravníka a koľajnicového podvozku ČOV Kokšov-Bakša"
3 600 2017
Projekt pre územné rozhodnutie stavby:
"Bardejovská Nová Ves - Hladinový režim rieky Topľa v rkm 99,768-100,507"
42 000 2017
Projekt pre územné rozhodnutie a zmenu stavby pred dokončením stavby:
"Hrabovec nad Laborcom - kanalizácia, časť: Prečerpávanie splaškových vôd"
400 000 2017 - 2018
Projekt pre stavebné povolenie stavby, projekt pre realizáciu stavby:
"Národné tenisové centrum Košice"
1 065 000 2017 - 2018
Projekt pre územné rozhodnutie stavby:
"Rozšírenie stokovej siete západnej časti mesta Strážske SO 03 - Stoka A (3. etapa) a stoka B, časť: "Strážske, ul. Agátové, Mierová, Zámočnícka - prepojenie kanalizácie"
90 000 2017
Projekt pre stavebné povolenie stavby:
"Obnova a dostavba bytového domu Košice, Komenského 40, č.p. 2756/2"
2017
Projekt pre územné rozhodnutie a projekt rpe stavebné povolenie a realizáciu stavby:
"Sokoľany - Kanalizácia"
127 000 2017 - 2018
Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby:
"Vinianske jazero - Vodovod"
357 000 2017
Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby:
"Protipovodňová pozdemná tesniaca stena ĽSOH Váhu v km 27,454-30,025"
3 503 000 2017
Projekt pre stavebné povolenie s náležitosťami pre územné rozhodnutie stavby:
"Partizánska Ľupča - rybník"
962 000 2017
Projekt pre územné rozhodnutie, realizáciu stavby:
"Košická Polianka - kanalizácia - rozšírenie"
1 800 000 2017
Projekt pre územné rozhodnutie:
"Košická Polianka - kanalizácia, časť ČOV"
1 226 000 2017
Projekt pre územné rozhodnutie, realizáciu stavby:
"Košická Polianka - kanalizácia"
1 787 000 2017
Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby:
"ČOV Sabinov - rekonštrukcia trafostanice"
94 000 2017
Projekt pre územné rozhodnutie, projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby stavby:
"Nižná Slaná - ČOV"
805 000 2017 - 2019
Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby:
"Bardejovská Nová Ves, ul. Dubová - rozšírenie vodovodu"
41 000 2017
Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby:
"Lemešany - stavebná úprava NN prípojky"
1 400 2017
Projekt pre zmenu stavby pred dokončením a realizáciu stavby:
"Rožňava - ČOV - intenzifikácia"
4 500 000 2016 - 2017
Projekt pre ohlásenie drobnej stavby a pre stavebné povolenie stavby:
"Pripojenie ES 110/22kV Rožňava - areálová prípojka vody"
6 600 2016 - 2017
Projekt pre ohlásenie drobnej stavby a pre stavebné povolenie stavby:
"Pripojenie ES 110/22kV Rožňava - areálová prípojka kanalizácie"
6 600 2016 - 2017
Stavebný zámer, E.I.A, projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby:
"Komoča - rieka Nitra, dotesnenie PSOH km 0,000 - 6,260 a ĽSOH km 0,490 - 6,490 preložky rieky Nitra"
10 050 000 2016 - 2017
Projekt pre územné rozhodnutie stavby:
"Sady nad Torysou - kanalizácia a ČOV"
4 800 000 2016 - 2017
Projekt E.I.A, stavebný zámer, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, projekt realizácie stavby:
"Košická Nová Ves - ČOV - zvýšenie kapacity"
3 350 000 2017 - 2018
Projekt pre zmenu stavby pred dokončením:
"Slivník, Kuzmice - Kanalizácia a ČOV"
1 830 000 2016
Stavebný zámer, projekt pre územné rozhodnutie, projekt pre stavebné povolenie a hladinový režim:
"Košice prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád ochrana intravilánu mesta - rkm 37,083 - 39,500 (absolútny rkm 143,083-145,500)"
5 760 000 2016
Projekt pre zmenu stavby pred dokončením:
"Kanalizácia pre obec Kokšov - Bakša"
3 600 2016
Projektový zámer, projekt pre územné rozhodnutie stavby:
"Kľušov, Kľušovská Zábava - Kanalizácia"
3 731 000 2016
Projekt pre zmenu územné rozhodnutie stavby:
"Kanalizácia Brekov, časť: ČOV"
1 531 000 2016 - 2017
Projekt pre územné rozhodnutie a projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby stavby:
"Brehov - Intenzifikácia vodovodu"
685 000 2016 - 2018
Projekt zmeny stavby pred dokončením:
"Roštár - kanalizácia a ČOV, I. Etapa - ČOV"
461 000 2016
Záverečné technické a ekonomické hodnotenie dokončenej verejnej práce:
"Valaliky, Geča - kanalizácia"
2016
Projekt pre územné rozhodnutie stavby:
"HN - ul. Brestovská-Majakovskéhi, vybudovanie ATS"
68 000 2016
Projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizáciu stavby:
"Pripojenie ES 110/22kV Rožňava na verejný vodovod"
181 000 2016 - 2017
Projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizáciu stavby:
"Pripojenie ES 110/22kV Rožňava na verejnú kanalizáciu"
147 000 2016 - 2017
Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby:
"Stakčín - Intenzifikáca úpravne vody", zo súboru stavieb "Starina - Úpravňa vody a zdvojenie prívodného potrubia"
32 000 000 2016
Projekt pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu, autorský dozor k stavbe:
"Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér vo vodnom toku Myjava (hať v rkm 23.800)"
235 000 2016
Tendrová dokumentácia na úrovni projektu pre realizáciu stavby:
"Veľké Raškovce, Oborín - kanalizácia a ČOV"
1 103 000 2016
Projekt pre stavebné povolenie stavby:
"Príprava územia pre Obchodné centrum Furča"
156 000 2016
Projekt pre územné rozhodnutie stavby:
"Kanalizácia - Blažice"
2 479 000 2016 - 2018
Projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie a realizáciu stavby:
"Nižný Hrabovec - vodojem 2 x 400 m3"
702 000 2008 - 2016
Projekt pre stavebné povolenie, realizáciu stavby, tendrová dokumentácia:
"Kysak - rozšírenie kanalizácie"
3 241 000 2015 - 2016
Projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavby:
"Plechotice - kanalizácia"
3 214 000 2016 - 2017
Projekt pre realizáciu stavby:
"Ondava, prestavba PB hrádze km 14,200 - 15,600"
2 300 000 2016
Projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavby:
"Ploské - Ortáše – vodovod a Ploské – Ortáše – prívod vody a vodojem"
2 034 000 2015 - 2017
Stavebný zámer, Technická pomoc, projekt pre územné rozhodnutie, projekt pre ŽSR, hladinový režim:
"Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu" v rkm 26,150 - 27,550 (absolútny rkm 132,150 - 133,550)"
1 740 000 2015 - 2018
Štúdia alternatívneho zásobovania:
"Štúdia - Zásobovanie pitnou vodou z vodných zdrojov v náplavoch Belej"
3 900 000 2015
Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby:
"Modernizácia divízie triedenia odpadov - zvýšenie miery triedenia za účelom efektívnejšieho zhodnocovania odpadov"
4 522 000 2016 - 2017
Projekt pre upustenie od územného rozhodnutia stavby, stavebné povolenie, realizáciu stavby a pre výber zhotoviteľa:
"Modernizácia divízie spracovania odpadov pred ich finálnym zhodnotením"
14 122 000 2015
Projekt pre stavebné povolenie, realizáciu stavby a pre výber zhotoviteľa:
"Rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín linky K1"
124 000 2015
Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby:
"Michalovce - ČOV - intenzifikácia"
541 000 2015 - 2016
Prípravné práce, stavebný zámer, projekt pre stavebné povolenie projek pre proces verejného obstrávania k stavbe:
"Inovácia a modernizácia ÚV Hriňová"
16 050 000 2016 - 2018
Projekt pre stavebné povolenie:
"ZB Kopanica - Cigánska, Pohorelá"
1 900 000 2015
Projekt zmeny stavby pred dokončením, manipulační a prevádzkový poriadok, technická výpomoc:
"Bžany - Valkov RO - ČOV"
276 100 2015 - 2017
Prípravné práce, projekt pre stavebné povolenie, podklady pre výber zhotoviteľa:
"Bukovec - Intenzifikácia úpravne vody"
10 033 000 2015 - 2016
Projekt pre stavebné povolenie:
"ZB Ladomírka - stavebné úpravy"
1 326 000 2015
Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby:
"VDJ Nížný Klatov - zásobné potrubie pre Bukovec"
80 500 2015
Projekt pre územné rozhodnutie a EIA:
"Zemplínska Široká - Kanalizácia"
3 000 000 2015
Projekt pre územné rozhodnutie a EIA:
"Strážske - ČOV"
5 000 000 2015
Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby:
"Kanalizačná prípojka strediska Spišská Nová Ves"
158 300 2015
Projekt pre realizáciu stavby:
"Obytný park Košice, Lorinčík Háje"
2 000 000 2015
Projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizáciu stavby, EIA a tender:
"Rožňava - ČOV - intenzifikácia"
9 428 600 2015
Projekt pre stavebné povolenie, realizáciu stavby, EIA, tender:
"Čierna nad Tisou - intenzifikácia ČOV - II. etapa"
3 851 000 2015
Projekt pre stavebné povolenie, realizáciu stavby, EIA, tender:
"Kráľovský Chlmec - intenzifikácia ČOV - II. etapa"
4 585 000 2015
Technická pomoc:
"Posúdenie stavu rozvodných potrubí v pôsobnosti StVS"
2014
Technická pomoc:
"Posúdenie stavu UV v pôsobnosti StVS"
2014
Projekt pre územné rozhodnutie:
"Povodňový sklad mobilného hradenia a mobilných čerpacích jednotiek v Devíne"
2 347 000 2014
Stavebný zámer:
"Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému zdutiu Malého Dunaja a Klatovského ramena z Váhu"
34 000 2014
Technická štúdia stavby:
"Horný Hričov - stabilizácia koryta Váhu"
1 700 000 2012
Projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie:
"Handlová - úprava toku Mlynský potok"
654 700 2012
Projekt pre stavebné povolenie:
"ČS Ladislav - rekonštrukcia technologických zariadení"
1 360 000 2013
Projekt pre stavebné povolenie:
"ČS Kamenná Moľva - rekonštrukcia technologických zariadení"
885 200 2012
Projekt pre stavebné povolenie:
"Strážske, Laborec - vybudovanie / rekonštrukcia rybovodu na hati v rkm 57,350"
61 500 2012
Technická pomoc:
"Technologický audit objektov"
785 000 2013
Projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizácia stavby, autorský dozor:
"VZ Skalica, VZ Holíč, VZ Kopčany - studne"
550 000 2013 - 2014
Projekt pre územné rozhodnutie, EIA:
"VN Tichý Potok - dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia"
226 000 2014
Technická pomoc:
"A. VD Slatinka - monitoring rizikových zložiek životného prostredia"
"B. Zhodnotenie využitia Jaroveckého ramena a okolitých jazier - enviromentálna štúdia" v spolupráci s firmou LINEU s.r.o.
2013
Štúdia:
"VN Tichý Potok, bilancia potrieb a zdrojov pitnej vody - aktualizácia"
2014
Technická pomoc:
"VD Slatinka - inžinierska činnosť k zabezpečeniu geometrických plánov"
2014
Štúdia:
"Štúdia zásobovania východného Slovenska pitnou vodou - alternatívne riešenia"
2014
Technická pomoc:
"Databáza digitálneho terénu a digitálna ortofotomapa pre územia: VN Tichý Potok, VD Slatinka, VN Hronček a Jarovecké rameno" v spolupráci s firmou LINEU s.r.o.
2013
Projekt pre stavebné povolenie, tender:
"Inovácia a modernizácia ÚV Málinec"
9 043 000 2014
Projekt pre stavebné povolenie, tender:
"Inovácia a modernizácia ÚV Klenovec"
11 500 000 2013 - 2014
Projekt pre stavebné povolenie:
"Snina, Cirocha - vybudovanie rybovodu na hati v rkm 26,800"
51 800 2012
Projekt pre stavebné povolenie:
"Snina, Cirocha - prebudovanie stupňa v rkm 25,801"
11 800 2012
Projekt pre stavebné povolenie:
"Snina, Cirocha - prebudovanie stupňa v rkm 26,119"
14 300 2012
Projekt pre stavebné povolenie:
"Snina, Cirocha - prebudovanie stupňa v rkm 24,840"
62 800 2012
Projekt pre územné rozhodnutie:
"Moldava n/B - ulica Budulovská - rozšírenie kanalizácie"
2 270 000 2014
Projekt pre územné rozhodnutie:
"Topoľovka - Horný koniec - vybudovanie ATS"
57 000 2014
Projekt pre územné rozhodnutie:
"Kamenica nad Cirochou - vybudovanie ATS"
80 000 2014
Projekt pre územné rozhodnutie:
"HN-ul. Brestovská - Majakovského, vybudovanie ATS"
78 000 2014
Projekt pre územné rozhodnutie:
"Šibena Hora - sekčný uzáver"
93 000 2014
Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby:
"Kráľovský Chlmec - prepojenie vodovodných potrubí - Borša - Boťany"
180 500 2013
Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby:
"ÚV Parchovany - AT stanica"
28 000 2013
Projekt pre územné rozhodnutie:
"Svidník - prepojenie II. tlakových pásiem a vodojem 200m3"
570 000 2013
Projekt pre územné rozhodnutie:
"Kladzany - ČOV"
400 000 2013
Projekt preúzemné rozhodnutie a stavebné povolenie:
"Košice - úprava OK č. 1, 7, 11, 16, 20"
24 500 2013
Projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavby, EIA, tender a autorský dozor:
"Snina ČOV - zvýšenie kapacity"
8 663 200 2013-2015
Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby:
"ČS Lesné - prepojenie vodovodu"
29 000 2012
Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby:
"Bardejov - napjenie vrtov MO II. na ČS"
154 600 2012
Projekt pre územné rozhodnutie:
"Ardovo - rekonštrukcia vodovodu"
385 000 2012
Projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie a realizáciu stavby:
"Kráľova Hora - vodojem 2 x 650 m3 - rozšírenie vodovodu a kanalizácie"
1 430 000 2012 - 2014
EIA, Projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizácia stavby:
"Košice – ČOV Kokšov-Bakša - Úprava a spracovanie kalu fluidným splyňovaním"
20 332 000 2012 - 2014
Projekt pre územné rozhodnutie,stavebné povolenie, stavebný zámer, realizáciu stavby, projekt skutočného vyhotovenia a autorský dozor:
"Trebišov - Odkanalizovanie ulíc a rozšírenie kapacity ČOV"
11 531 500 2009 - 2015
Projekt súboru stavieb:
"Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva" v spolupráci s firmou LINEU s.r.o.:
AD 2014-2015
Projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizáciu stavby a tender, autorský dozor:
"Vyšný Klatov, Nižný Klatov - skupinový vodovod"
2 760 000 2006 - 2012
Projekt pre realizáciu stavby a tender, autorský dozor:
"Obce údolia Kaňapty - skupinový vodovod - rozšírenie"
3 327 000 2012
Projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizáciu stavby a tender, autorský dozor:
"Cestice, časť Dobogov - vodovod - rozšírenie"
267 000 2006 - 2012
Projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizáciu stavby a tender, autorský dozor:
"Veľká Ida - kanalizácia"
6 276 400 2006 - 2012
Projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizáciu stavby a tender, autorský dozor:
"Poproč - kanalizácia"
5 691 000 2006 - 2012
Projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizáciu stavby a tender, autorský dozor:
"Moldava nad Bodvou, časť Budulov - kanalizácia"
450 000 2006 - 2011
Projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizáciu stavby a tender, autorský dozor:
"Mokrance - vodovod"
1 686 500 2006 - 2012
Projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizáciu stavby a tender, autorský dozor:
"Janík - vodovod"
929 500 2006 - 2012
Projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizáciu stavby a tender, autorský dozor:
"Turňa nad Bodvou - Kanalizácia"
4 338 000 2006 - 2012
Projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizáciu stavby a tender, autorský dozor:
"Jasov - Kanalizácia"
8 220 000 2006 - 2012
Projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizáciu stavby a tender, autorský dozor:
"Moldava nad Bodvou - Zvýšenie kapacity ČOV"
8 569 500 2006 - 2012
Projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizáciu stavby a tender, autorský dozor:
"Medzev - Kanalizácia - rozšírenie"
6 146 500 2006 - 2012
Projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizáciu stavby a tender, autorský dozor:
"Šemša, Hodkovce, Nováčany - Skupinový vodovod"
5 837 000 2006 - 2012
Projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizáciu stavby a tender, autorský dozor:
"Medzev - Vodovod - rozšírenie"
785 500 2006 - 2012
Projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizáciu stavby a tender, autorský dozor:
"Paňovce, Čečejovce, Seleška - Vodovod"
3 332 500 2006 - 2012
Projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizáciu stavby, tender, autorský dozor, manipulačný a prevádzkový poriadok:
"Stropkov - Krušinec - Tisinec - rozšírenie kanalizácie a intenzifikácia ČOV"
18 032 000 2011-2015
Projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavby, tender:
"Obec Krásnovce - Kanalizácia"
299 730 2011-2015
Projekt súboru stavieb pre realizáciu a výber zhotoviteľa stavby:
"Južný Zemplín - Zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd":
„Kašov - Vodovod“
„Zemplínske Jastrabie, Cejkov - Vodovod“
„Kráľovský Chlmec - Kanalizácia“
„Veľké Trakany časť Kolónia - Kanalizácia“
„Malé Trakany - Kanalizácia“
„Čierna nad Tisou - Intenzifikácia ČOV“
„Kráľovský Chlmec - Intenzifikácia ČOV“
Streda nad Bodrogom - Kanalizácia a ČOV (stavebné povolenie)

281 215
980 500
2 877 500
279 500
2 991 500
2 199 000
2 500 000
9 680 500
2010 - 2014
Projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizáciu stavby, tender:
"Trhovište - Bánovce nad Ondavou – Kanalizácia a ČOV"
11 480 000 2009 - 2014
Projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavby, tender:
"Drienov - Šarišské Bohdanovce - Nová Polhora - Kanalizácia a ČOV"
18 690 000 2009 - 2014
Projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie:
"Sokoľany - Obecná kanalizácia a ČOV"
2 500 000 2009-2010
Projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizáciu stavby, tender:
"Moravany - Kanalizácia"
5 700 000 2009 - 2014
Projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizáciu stavby a tender:
"Trebišov - Prepojenie vodovodných systémov", v spolupráci s firmou LINEU s.r.o.,Košice"
11 531 000 2008 - 2012
Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby:
"Havarijný stav priepustu na ceste III/548003 extravilán Jasov smer Poproč"
57 200 2013
Projekt pre stavebné povolenie:
"Obnova ciest k hraničnému prechodu SR-MR Veľký Kechnec-Pácin"
783 000 2013
Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby:
"Cesta III/050157 - Jovice priepust - okres RV"
41 900 2012
Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby:
"Cesta II/552 - Zosuv krajnice cesty Slanské Nové mesto" v spolupráci s firmou LINEU s.r.o.
147 000 2012
Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby:
"Cesta III/050160 v smere Drnava - priepust – okr. RV" v spolupráci s firmou LINEU s.r.o.
25 300 2012
Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby:
"Cesta II/554 - Trhovište zosuv krajnice"
546 500 2012
Projekt pre realizáciu stavby:
"Regenerácia centra obce Stará Voda"
254 000 2013
EIA, Projekt pre územné povolenie, stavebné povolenie a realizáciu stavby, tender:
"Košická Polianka - kanalizácia a ČOV"
1 200 000 2013
Projekt pre realizáciu stavby:
"Revitalizácia sídla po povodnia v Družstevnej pri Hornáde"
1 200 000 2013
Projekt pre stavebné povolenie:
"Makovce - proti povodňová ochrana"
553 000 2012
Projekt pre stavebné povolenie s náležitosťami pre územné rozhodnutie:
"Obec Oreské - PPO na obecnom potoku"
2 643 200 2012
Projekt pre stavebné povolenie:
"Družstevná pri Hornáde - úprava odvodňovacej priekopy cez obec časti Malá Vieska"
1 837 900 2012
Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby:
"Obec Višňov - Kanalizácia"
1 640 000 2012
Projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavby:
"DOBŠINÁ - Kanalizácia a ČOV"
7 257 800 2009-2015
Projekt pre územné rozhodnutie:
"Výstavba Soľankovodu Zbudza - Staré - Strážske"
8 000 000 2014
Projekt pre územné rozhodnutie:
"Košice, Obytná skupina Grot - preložka kanalizačného potrubia ŽB 800"
92 500 2014
Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby:
"Merník - THP budova - stavebné úpravy"
600 2013
Projekt pre územné rozhodnutie:
"Príprava územia Obchodné Centrum Furča"
156 300 2013
Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby:
"Vranov-Vignoni-výtlak kanalizácia z areálu závodu do ČOV Vranov nad Topľou"
324 500 2012
Projekt pre stavebné povolenie:
"Košice, Prioritné protipovodňové oopatrenia v SR - Džungľa"
272 000 2011
Projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavby:
"Bystré - rozšírenie akumulácie vodojemu 100m3"
397 900 2011
Projekt pre realizáciu stavby:
"Lipany - ČOV - rekonštrukica odľahčovacej sotky a výuste"
72 000 2011
Projekt stavby:
"Bardejov - ul. Kúpeľná, stavebné úpravy rajónovej šachty"
37 000 2011
Projekt pre realizáciu stavby:
"Bardejov - ul. Stocklova - Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie"
835 500 2011
Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby:
"Kapušany - kanalizácia"
84 500 2011
Projekt pre územné rozhodnutie,stavebné povolenie a realizáciu stavby:
"Trebišov - Odkanalizovanie ulíc a rozšírenie kapacity ČOV"
11 531 500 2009 - 2011
Projekt súboru stavieb:
"Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Hornád - Slanec" v spolupráci s firmou LINEU s.r.o.:
Projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie:
"Sady nad Torysou - Košická Polianka - skupinový vodovod"
2 116 500 2006 - 2011
Projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie:
"Košice - Barca - Svetlá - kanalizácia"
227 500 2006 - 2012
Projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie:
"Košice - Furča -Prívod vody"
1 941 000 2006 - 2011
Projekt pre územné rozhodnutie:
"Vyšná Hutka, Nižná Hutka - Skupinový vodovod"
1 588 500 2006 - 2011
Projekt pre územné rozhodnutie:
"Nižný Čaj, Vyšný Čaj, Olšovany - Skupinový vodovod"
2 953 000 2006 - 2011
Prejekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavby, autorský dozor:
"Valaliky, Geča - Kanalizácia"
10 565 000 2006 - 2011
Prejekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavby, autorský dozor:
"Valaliky, Geča - Skupinový vodovod"
2 176 000
Projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavby:
"Hrašovík - Vodovod, doplnok - Vodný zdroj"
806 500 2006 - 2009
Projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie:
"Košice - Pereš a Vyšný Lorinčík - Prívod vody"
739 500 2006 - 2011
Projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie:
"Družstevná pri Hornáde - Kanalizácia a ČOV"
7 000 000 2008
Projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie:
"Kostoľany- Kanalizácia a ČOV"
5 000 000 2008
Projekt pre stavebné povolenie:
"Plešivec - Kanalizácia a ČOV"
5 600 000 2008
Projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie:
"Sačurov – ČOV – Zvýšenie kapacity"
2 800 000 2008
Projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie:
"Čaklov - Zvýšenie kapacity ČOV"
2 500 000 2008
Projekt pre stavebné povolenie:
"Zámutov – Kanalizácia a ČOV"
3 400 000 2008
Projekt pre stavebné povolenie:
"Zemplínske Hámre - Kanalizácia"
3 600 000 2008
Projekt pre stavebné povolenie:
"Spišské Vlachy – Detský domov - stavebné úpravy"
40 500 2008
Projekt pre stavebné povolenie:
"Viničky - Kanalizácia"
1 700 000 2008
Projekt stavby:
"Bardejov – vodojem Vimbarg - úprava tlakových pomerov"
100 000 2008
Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby:
"Snina - Odkanalizovanie okrajových častí mesta"
2 400 000 2008
Projekt stavby:
"Tibava - Kanalizácia"
80 600 2007 - 2008
Projekt stavby:
"Hrabovec nad Laborcom - Kanalizácia"
260 000 2007 - 2008
Projekt pre realizáciu stavby:
"ČOV Michalovce - plynojem"
420 000 2007
Projekt pre stavebné povolenie:
"Sečovce – Albínov – Kanalizácia"
1 200 000 2007
Projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie:
"Spišský hrad - Vodovod"
200 000 2006
Projekt pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie:
"Spišský hrad - Kanalizácia"
350 000 2006
Projekt pre územné rozhodnutie:
"EKOTORYSA - Zásobovanie pitnou vodou,dkanalizovanie a čistenie odpadových vôd"
28 100 000 2006
Projekt súboru stavieb:
"Vranov – Pitná voda a odkanalizovanie v povodí Tople":
projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizáciu stavieb a tendrová dokumentácia:
"Vranov n/T. - ČOV"
"Vranov - Mesto - Kanalizácia"
"Čemerné – Kanalizácia"
"Vechec – Kanalizácia"
"Lomnica – Kanalizácia"
"Hencovce – Kanalizácia a ČOV"
"Soľ - Kanalizácia a ČOV"
"Bystré - Kanalizácia a ČOV"10 849 000
10 872 000
2 909 000
2 252 000
2 679 000
3 417 000
5 295 500
5 913 000
2004 - 2006
Projekt súboru stavieb pre stavebné povolenie a realizáciu:
"Rozhanovce - Kanalizácia, ČOV a odkanalizovanie priľahlých obcí"
Rozhanovce – Kanalizácia – 2. etapa
Hrašovík – Kanalizácia
Rozhanovce – ČOV – 2. etapa
Kráľovce – Kanalizácia – 2. etapa
Budimír – Kanalizácia
Ploské - Kanalizácia
Kráľovce – ČOV – Nová stavba
Vajkovce – Kanalizácia – 2. etapa
Beniakovce - Kanalizácia


2 100 000
660 000
610 000
740 000
1 400 000
920 000
1 300 000
520 000
1 100 000
2004-2005
Projekt pre stavebné povolenie a tendrová dokumentácia:
"Trenč - Kanalizácia a ČOV" (fond PHARE)
560 000 2004
Projekt pre stavebné povolenie a tendrová dokumentácia:
"Belina – Kanalizácia a ČOV" (fond PHARE)
1 100 000 2004
Projekt stavby pre stavebné povolenie:
"Kysak – ČOV"
430 000 2004
Projekt stavby:
"Kysak – Rozšírenie kanalizácie“
1 400 000 2004
Projekt pre stavebné povolenie:
"Lubenik - Rekonštrukcia kanalizácie"
800 000 2004
Projekt pre stavebné povolenie:
"Lubeník - Intenzifikácia ČOV"
500 000 2004