Certifikáty a ocenenia

Spoločensky zodpovedný podnik

Spoločensky zodpovedný podnik

Pojem „spoločenská zodpovednosť podnikov“ (ang. Corporate social responsibility - CSR) označuje dobrovoľné úsilie firiem, ktoré presahuje bežný rámec dodržiavania právnych predpisov. Ide o čoraz intenzívnejšie zapájanie všetkých kľúčových partnerov do každodenných aktivít firiem a inštitúcií.
Zapojenie interných a externých zainteresovaných strán firiem a inštitúcií v rámci spoločných kanálov komunikácie, umožňuje firmám a inštitúciám lepšie predvídať a využiť rýchlo sa meniace očakávania spoločnosti a prostredia.
SZP tvorí základ cieľov stratégie Európa 2020 a výrazne prispieva k plneniu cieľov zmluvy o Európskej únii, ktoré sa týkajú trvalo udržateľného rozvoja a vysoko konkurencieschopného sociálneho trhového hospodárstva.
Zodpovedné správanie sa podnikov je dôležité zvlášť vtedy, keď subjekty súkromného sektora poskytujú verejné služby . Pomoc pri zmierňovaní sociálnych vplyvov súčasnej hospodárskej krízy vrátane straty pracovných miest je súčasťou spoločenskej zodpovednosti podnikov.
SZP ponúka súbor hodnôt, na ktorých je možné budovať súdržnejšiu spoločnosť, a na ktorých je možné založiť prechod k udržateľnému hospodárskemu systému a zvýšeniu zamestnanosti.

V sociálnej oblasti sa SZP prejavuje sledovaním a minimalizovaním negatívnych dôsledkov aktivít podnikov na prostredie, v ktorom pôsobia. Sú to napríklad zdravie a bezpečnosť zamestnancov, dodržiavanie politiky rovnosti príležitostí, vyváženosť pracovného a osobného života zamestnancov, firemná filantropia, pravidlá lobingu, boj proti korupcii, rast kvality života atď.

V environmentálnej oblasti sa zodpovedné podnikanie prejavuje monitorovaním a znižovaním negatívnych vplyvov firiem a inštitúcií na životné prostredie. Medzi najdôležitejšie patria napríklad recyklácia, používanie ekologických produktov, dodržiavanie štandardov ISO 14000 a EMAS, ochrana prírodných zdrojov, používanie alternatívnych energetických zdrojov, a pod.
„Spoločenská zodpovednosť predstavuje záväzok podnikateľov usilovať sa o také stratégie, robiť také rozhodnutia alebo vykonávať také aktivity, ktoré sú žiadúce z pohľadu cieľov a hodnôt našej spoločnosti.“ ( Howard R. Bowen, Social Responsibilities of the Businessman, 1953 ).
„Asi najlepšou cestou ako pochopiť spoločenskú zodpovednosť je uvažovať o nej ako o „dobrom susedstve“. V tomto koncepte sú obsiahnuté dve etapy. Na začiatku to znamená nerobiť veci, ktoré by mohli poškodzovať susedstvo. V druhom štádiu ide o dobrovoľné osvojenie si záväzku pomáhať riešiť problémy v susedstve.“ ( Elibert & Parket ).
„Spoločensky zodpovedné podnikanie je kontinuálny záväzok podnikov správať sa eticky, prispievať k trvalo udržateľnému ekonomickému rozvoju, a zároveň prispievať k zlepšovaniu kvality života zamestnancov, ich rodín, rovnako ako lokálnej komunity a spoločnosti ako celku“ ( World Business Council for Sustainable Developpment ).

Stabilný podnik

Stabilný podnik

Slovensko aj napriek tomu, že je malou krajinou má podniky, ktoré pôsobia viac, ako 20 rokov. Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. a Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. sledujú fungovanie týchto podnikov či už v rámci ich odvetví, alebo ich pôsobenie v regiónoch. Obe spoločnosti udeľujú týmto podnikom v hodnotiacom systéme podnikov Slovenského hospodárstva Pečať stability. Z celkového počtu ekonomicky aktívnych subjektov registrovaných na Slovensku v podnikateľskej sfére pôsobí stabilne viac ako dvadsať rokov na trhu len 0,5 percenta podnikov.


Svetová hospodárska a finančná kríza vyvoláva otázky spojené s dôsledkami a možnými riešeniami problémov v korporátnom a finančnom sektore. Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. a Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. vyvinuli hodnotiaci model zameraný na bonitu komerčných subjektov podnikajúcich na území Slovenskej republiky. Obe spoločnosti zverejňujú zoznam bonitných podnikov, ktoré dosiahli v roku 2014 najlepšie výsledky hodnotenia predikčnými metódami finančnej analýzy. Z celkového počtu 681 156 hodnotených subjektov podnikajúcich na území SR vyhovelo náročným kritériám hodnotenia len 1,3% podnikov.

Bonitný model odráža odhad pravdepodobnosti a potreby prevencie pred platobnou neschopnosťou s ohľadom na hlavné problémy a potenciálne zdroje rizík, na ktoré môžu vplývať faktory ako nízka kapitálová základňa, vykazované ročné straty, nedostatok zabezpečenia, krátka existencia finančnej histórie, nedostatočná likvidita, zmeny v odbytovom zabezpečení, platobná morálka a ďalšie. Je nástrojom relatívneho porovnávania bonity podnikov v rámci Slovenskej republiky. Na rozdiel od globálnych bonitných hodnotení umožňuje jemnejšiu diferenciáciu v hodnotení, čo výraznejšie prispieva k rozlíšeniu výšky relatívneho kreditného rizika medzi jednotlivými hodnotenými podnikmi. Má presnú a systémovú metodiku, zohľadňujúcu všetky relevantné faktory ovplyvňujúce bonitu podniku, ktorá je overovaná na základe indexov, a to v priebehu času a pre jednotlivé segmenty trhu.

Certifikát AA - Hodnotenie vysokej dôveryhodnosti

Certifikát AA - Hodnotenie vysokej dôveryhodnosti

CERTIFIKÁT AA - HODNOTENIE VYSOKEJ DÔVERYHODNOSTI získala firma roku 2013 od Bisonde Slovensko, s.r.o. - európskeho vedúceho poskytovateľa ekonomických informácií o spoločnostiach a podnikateľoch.

Benefactor Musaei Scepusiensis

Benefactor Musaei Scepusiensis

Cenu BENEFACTOR MUSAEI SCEPUSIENSIS získala firma v roku 2008 za zákazku „Spišský hrad – Vodovodná prípojka a technické riešenie odpadového kalového hospodárstva pre objekt NKP - Spišského hradu a výskumnej stanice“ od investora stavby - Slovenské národné múzeum – Spišské múzeum.