• Predstaviteľ vedenia pre QMS
 • Interný audítor
 • Metrológ
 • Vedúca organizačného sekretariátu spoločnosti

Organizačná štrukúra Enviroline, s.r.o., Košice

Vedúci Divízie 1 KOMUNIKÁCIA

Vedúci Oddelenia 1 - PERSONÁLNE

 • Referát pre príjem personálu
 • Referát pre evidenciu personálu
 • Referát pre správu orgboardu
 • Referát pre správu popisu pracovných pozícií (pracovné poriadky)
 • Referát pre čerpanie sociálneho fondu
 • Referát pre firemný archív (spolupracuje v zmysle zákona)
 • Referát pre vnútorný mzdový predpis

Vedúci Oddelenia 2 - KOMUNIKÁCIA

 • Referát pre recepciu
 • Referát pre príjem elektronickej pošty (fax, e-mail, ...)
 • Referát pre odosielanie pošty (fax, e-mail, ...)
 • Referát pre príjem a odvoz pošty
 • Referát pre internú komunikáciu, informačné centrum
 • Referát pre správu kancelárskych potrieb
 • Referát pre správu informačnej techniky (hardware)
 • Referát pre správu programového vybavenia (software)

Vedúci Oddelenia 3 - INŠPEKCIA

 • Referát pre vnútrofiremnú inšpekciu
 • Referát pre etiku
 • Referát pre štatistiky

Vedúci Divízie 2 MARKETING

Vedúci Oddelenia 4 - PROPAGÁCIA

 • Referát pre prieskum trhu u stálych klientov
 • Referát pre vyhľadávanie súťaží vo vestníkoch
 • Referát pre vyhľadávanie nových zákazníkov

Vedúci Oddelenia 5 - POROZUMENIA

 • Referát pre tvorbu reklamných a propagačných materiálov
 • Referát pre propagačné materiály
 • Referát pre zákaznícke podujatia, podujatia so stálym klientom

Vedúci Oddelenia 6 - ZÁKAZKA

 • Referát pre zavedenie zákazky (obalov zákazky)
 • Referát pre evidenciu zákazok
 • Referát pre databázu klientov
 • Referát pre uzatvorenie zmluvy
 • Referát pre spracovanie ponúk

Vedúci Divízie 3 FINANCIE

Vedúci Oddelenia 7 - PRÍJMY

 • Referát pre vedenie pokladne
 • Referát pre vystavovanie faktúr a evidencia pohľadávok
 • Referát pre styk s bankou

Vedúci Oddelenia 8 - VÝDAJE

 • Referát pre operatívny finančný plán
 • Referát pre externé požiadavky na nižšie platby
 • Referát pre interné požiadavky na platby
 • Referát pre ceniny
 • Referát pre stravné lístky
 • Referát pre evidenciu úverov
 • Referát pre mzdy a súvisiace platby
 • Referát pre platby všetkých daní
 • Referát pre cestovné príkazy a autodoprava

Vedúci Oddelenia 9 - EVIDENCIA MAJETKU

 • Referát pre účtovníctvo pre daňový úrad
 • Referát pre spracovanie knihy pohľadávok
 • Referát pre spracovanie knihy záväzkov
 • Referát pre spracovanie priebežných súvah
 • Referát pre spracovanie kvartálnej súvahy
 • Referát pre spracovanie ročnej uzávierky
 • Referát pre kompletizáciu účtovných dokladov
 • Referát pre evidenciu majetku
 • Referát pre evidenciu sociálneho fondu
 • Referát pre archiváciu účtovných dokladov

Vedúci Divízie 4 PRODUKCIA

Vedúci Oddelenia 10 - PRÍPRAVA

 • Referát pre spracovanie plánov kvality
 • Referát pre monitorovanie plánov kvality
 • Referát pre určenie projekt managera
 • Referát pre určenie postupu prác
 • Referát pre určenie harmonogramu prác
 • Referát pre určenie pracovného teamu
 • Referát pre spracovanie rozpisky zákazky
 • Referát pre zabezpečenie materiálu
 • Referát pre zabezpečenie vstupných podkladov
 • Referát pre objednávky vstupných podkladov
 • Referát pre kontrolu vstupných podkladov
 • Referát pre evidenciu zákazok

Vedúci Oddelenia 11a - VYHOTOVENIE PROJEKTU

 • Referát pre spracovanie PD "líniových stavieb"
 • Referát pre spracovanie PD "stavebných častí"
 • Referát pre spracovanie PD "strojnych častí"
 • Referát pre spracovanie PD "elektroinštalácií"
 • Referát pre spracovanie PD "VN a NN prípojok"
 • Referát pre spracovanie PD "komunikácie"
 • Referát pre spracovanie zámerov posúdenia vplyvu na ŽP
 • Referát pre spracovanie ostatných odborných častí PD
 • Referát pre koordináciu a riadenie spracovania PD

Vedúci Oddelenia 11b - INŽINIERSKA ČINNOSŤ, STAVEBNÝ DOZOR

 • Referát pre vykonávanie inž. činnosti k PD
 • Referát pre výkon stavebného dozoru

Vedúci Oddelenia 12 - KOMPLETIZÁCIA

 • Referát pre priebežnú kontrolu spracovania PD
 • Referát pre záverečnú kontrolu spracovania PD
 • Referát pre kompletizáciu PD v tlačenej forme
 • Referát pre kompletizáciu PD na CD
 • Referát pre odoslanie PD objednávateľovi
 • Referát pre archív dokumentov zákaziek
 • Referát pre riešenie reklamácií
 • Referát pre archív projektov v tlačenej forme
 • Referát pre archív PD na CD

Vedúci Divízie 5 KVALIFIKÁCIA

Vedúci Oddelenia 13 - CERTIFIKÁCIA

 • Referát pre certifikáciu spoločnosti
 • Referát pre spracovávanie pracovných postupov
 • Referát pre overovanie typových výkresov
 • Referát pre kompletizovanie ukazovateľov

Vedúci Oddelenia 14 - VÝUČBA

 • Referát pre plánovanie profesného rastu
 • Referát pre výučbu a školenie personálu
 • Referát pre objednávky noriem, smerníc a nariadení
 • Referát pre archív smerníc, noriem a nariadení
 • Referát pre evidenciu katalógov líniových stavieb
 • Referát pre evidenciu katalógov zariadení
 • Referát pre udržiavanie firemnej knižnice
 • Referát pre evidenciu katalógov stavebnej časti

Vedúci Oddelenia 15 - KOREKCIE

 • Referát pre príjem a analýzu pripomienok k PD
 • Referát pre spracovanie pripomienok k PD
 • Referát pre analýzu chýb a reklamácií
 • Referát pre korekciu postupu prác
 • Referát pre spracovanie opravných pracovných postupov

Vedúci Divízie 6 EXPANZIA

Vedúci Oddelenia 16 - VEREJNOSŤ

 • Referát pre evidenciu súvisiacich výstav
 • Referát pre inzerciu a reklamy

Vedúci Oddelenia 17 - VEDĽAJŠIA ČINNOSŤ

 • Referát pre hľadanie klientov vedľajšej činnosti
 • Referát pre evidenciu klientov vedľajšej činnosti
 • Referát pre kontakt s klientmi vedľajšej činnosti

Vedúci Oddelenia 18 - IMAGE

 • Referát pre vytváranie image spoločnosti
 • Referát pre kontakt s médiami
 • Referát pre www stránku
 • Referát pre design manuál
 • Referát pre budovanie rezortných vzťahov
 • Referát pre PR články

Vedúci Divízie 7 VEDENIE

Vedúci Oddelenia 19 - KANCELÁRIA DIREKTORA

 • Referát pre riaditeľa
 • Referát pre prokuristu
 • Referát pre asistenta

Vedúci Oddelenia 20 - Vedúci Oddelenia KONATEĽA

 • Referát pre riešenie a sledovanie právnych záležitostí
 • Referát pre audítora
 • Referát pre požiarnu ochranu
 • Referát pre bezpečnosť práce
 • Referát pre environmentálnu ochranu

Vedúci Oddelenia 21 - KANCELÁRIA ZDROJA

 • Referát pre zakladateľskú zmluvu
 • Referát pre správu majetku
 • Referát pre strategické plánovanie (dlhodobé rozvoje)
 • Referát pre finančné plánovanie
 • Referát pre sejf zakladateľa (tajné materiály)
 • Referát pre archív interných smerníc
 • Referát pre archív typových stavebných výkresov
 • Referát pre archív typových technologických výkresov
 • Referát pre archív typových líniových výkresov
 • Referát pre trezor